Zapisz się do Newslettera i bądź z wiedzą na bieżąco!

Podaj swój adres e-email:


  Spory dotyczące nieruchomości i robót budowlanych

  Zapewniamy obsługę sporów pozasądowych i sądowych związanych z nieruchomościami lub realizacją inwestycji budowlanych.

  • Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z nabyciem nieruchomości, w szczególności dotyczących roszczeń z umów rezerwacyjnych, przedwstępnych oraz umów sprzedaży.
  • Obsługujemy sprawy dotyczące własności nieruchomości, takie jak umowy o zasiedzenie lub rozgraniczenie czy spory pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości.
  • Prowadzimy sprawy na tle korzystania z nieruchomości, w tym dotyczące roszczeń z umów najmu lub dzierżawy oraz sprawy o bezumowne korzystnie z nieruchomości.
  • Doradzamy w toku sporów między uczestnikami procesu budowlanego, m.in. związanych z opóźnieniami robót, odstąpieniem od umowy, czy naliczeniem kar umownych.
  • Zapewniamy wsparcie prawne w sprawach o wady nieruchomości oraz wady robót budowlanych, w tym obsługę roszczeń z gwarancji i rękojmi.
  • Prowadzimy sprawy związane z finansowaniem zakupu lub budowy nieruchomości, w tym tzw. sprawy frankowe.
  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie windykacji należności z różnych tytułów prawnych, w tym za wykonane roboty budowlane oraz nieopłacone należności z tytułu umów najmu.

  Poszukujesz informacji w sprawie sporu na tle nieruchomości lub wykonania robót budowlanych?

  Skontaktuj się z nami.